Vladimír Doležal - Projekční kancelář, Stavební dozor investora, kompletní servis pro stavbu

NABÍZENÉ SLUŽBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb, které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí podnikatelský stavební subjekt. Tuto povinnost má stavebník! Tato činnost dozoru je také někdy nazývána Investorský (technický) dozor - ITD.

Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Technický dozor investora může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.

Nabízím činnost technického dozoru investora, zejména:

 • poradenství při zpracování projektové dokumentace (kontrola a ověření cen
 • položkového rozpočtu),
 • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány
 • státní správy,
 • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací,
 • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • kontrolu oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu,
 • kontrolu vad a nedodělků,
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby,
 • účast a řízení kontrolních dnů,
 • organizaci kolaudace provedené stavby.

Na základě Vámi dodaných údajů o Vašem stavebním záměru, požadavků a rozsahu prací
Vám rád zpracuji cenovou nabídku. Prosím kontaktujte mne.

 

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Odborná kontrola a koordinace průběhu stavebních prací z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi. Vypracování a aktualizace plánů BOZP.

 

ODBORNÉ VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB, STAVEBNÍ DOZOR

Dle požadavku zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

 

PROJEKTOVÁ A ARCHITEKTONICKÁ ČINNOST

Návrhy a realizace projektů rodinných domů, bytových domů, administrativních
a průmyslových objektů. Kompletní inženýrská činnost.

VLADIMÍR DOLEŽAL
autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby
Pohořílky 1
594 01  Velké Meziříčí
T: +420 777 061 596
E: info@dolezal-dozor.eu
IČ: 60668270
www.dolezal-dozor.eu


autorizovaná osoba ČKAIT vedená pod číslem 1002444